Obrazovan Zeleni savet opštine Paraćin

 Obrazovan Zeleni savet opštine Paraćin

Na inicijativu Vladana Vugdelije, dugogodišnjeg ekološkog aktiviste, Opštinsko veće opštine Paraćin na sednici održanoj 21.10. tekuće godine donelo je Rešenje o obrazovanju Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine- Zelenog saveta.

Prema obrazloženju iz Vugdelijine inicijative, cilj donošenja ove Odluke sadržan je potrebi da se obrazovanjem Zelenog saveta kao institucionalnog mehanizma obezbedi kontinuirano učešće svih zainteresovanih aktera lokalne zajednice u planiranju, odlučivanju i sprovođenju programa i planova u oblasti zaštite životne sredine na lokalu.

Zeleni saveti predstavljaju mehanizam za sprovođenje Arhuske konvencije na lokalnom nivou, a prepoznati su i kao način na koji se nedovoljni kapaciteti za iniciranje, izradu i sprovođenje lokalnih politika zaštite životne sredine mogu nadomestiti i pojačati – objašnjava Vugdelija i dodaje:

 

Uloga Zelenog saveta je dvostruka. Ovo telo istovremeno pruža savetodavnu podršku opštinskoj upravi i predstavlja platformu za komunikaciju sa građanima i njihovo aktivno uključivanje u oblasti zaštite životne sredine.

U rešenju o obrazovanju Saveta, između ostalog, stoji da je cilj ovog tela unapređenje informisanja građana o stanju životne sredine, podsticanje učešća javnosti u procesu donošenju odluka, unapređenje sprovođenja strategija, programa i planova u oblasti zaštite životne sredine.

Skupština opštine Paraćin je obrazovala Odbor za zaštitu i unapređenje životne sredine kao stalno radno telo Skupštine opštine, koji prati i razmatra pitanja vezana za ekologiju, zaštitu i unapređenje životne sredine, vazduha, prirode i prirodnih dobara, zaštitu od buke  i prati aktivnosti na sprečavanju i otklanjanju štetnih posledica koje ugrožavaju životnu sredinu, predlaže Skupštini donošenje odgovarajućih odluka i daje mišljenje o predlozima drugih ovlašćenih predlagača. Međutim, kako kaže Vladan Vugdelija, nedostataci ovog radnog tela je njegova neaktivnost i sam sastav ovog tela:

Naime, na osnovu dopisa Skupštine opštine Paraćin broj 038-45/2021-II od 20.08.2021. godine, stalno radno telo Skupštine opštine, najpre Savet za zaštitu životne sredine a zatim Odbor za zaštitu i unapređenje životne sredine, je u periodu od 2016-2021. godine, održao ukupno jednu sednicu. U sadašnjem sazivu, ovo radno telo je formirano tek 18.08.2021. godine, dakle više od godinu dana od dana konstituisanja Skupštine.

navodi Vugdelija.

Za razliku od pomenutog sastava stalnih radnih tela Skupštine opštine, sastav Zelenog saveta čine stručni predstavnici opštinskih organa (članovi veća i zaposleni u upravi koji rade na poslovima zaštite životne sredine, inspekcijskim poslovima, LER i sl.), predstavnici zdravstvenih i obrazovnih ustanova, predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici medija, građani i dr, čime se obezbeđuje da se problemu zaštite životne sredine pristupi na sveobuhvatniji način. Inicijator obrazovanja Zelenog saveta Vladan Vugdelija sastavio je i listu predloga koje će izneti na sednicama Saveta:

Jedna grupa predloga tiče se izrade nedostajućih akata kao što su Plan kvaliteta vazduha što je i obaveza opštine Paraćin s obzirom da je u Popovcu treću godinu zaredom vazduh III kategorije, odnosno prekomerno zagađen PM10 česticama, Program kontrole kvaliteta vazduha u lokalnoj mreži, Plan upravljanja otpadom, Program zaštite životne sredine i Program zaštite prirode ali I izmene Prostornog plana opštine Paraćin kao i urbanističkih planova za područje Grze u skladu sa odlukom SO od aprila 2020. godine kao i Programa razvoja opštine Paraćin u delu koji se tiče životne sredine. 

kaže Vugdelija.

Druga grupa predloga odnosi se na ostale poslove u ovoj oblasti, pre svega izradu Lokalnog registra izvora zagađivanja životne sredine što je od ogromnog značaja za uspostavljanje odgovornog sistema nadzora i sprečavanja zagađenja na teritoriji jedne lokalne samouprave. 

Pored toga insistiraću na transparentnosti – kako rada Saveta tako i svih poslova koji se tiču životne sredine i uspostavljanju efikasnog sistema obaveštavanja javnosti o svim pitanjima koji se tiču životne sredine. U tom cilju je član Saveta predstavnik medija, sednice Saveta su javne ali predložiću i da na internet stranici opštine Paraćin postoji deo koji se tiče životne sredine i na kom bi bile dostupne sve informacije o radu Saveta.

ističe Vladan Vugdelija.

Takođe, on najavljuje da mora postojati i mejl adresa ili kontakt forma na sajtu preko koje bi građana mogli da upućuju svoje predloge primedbe i pitanja Zelenom savetu. 

Povezane objave