U okviru projekta Zaštitimo prirodu Paraćina izvršena analiza dokumentacije lokalnih i državnih institucija

 U okviru projekta Zaštitimo prirodu Paraćina izvršena analiza dokumentacije lokalnih i državnih institucija

U okviru projekta „Zaštitimo prirodu Paraćina“ UG Pridruži se izvršilo je analizu stanja zaštite prirode u Paraćinu u odnosu na planiranu realizaciju u važećoj planskoj dokumentaciji i drugim propisima.

Neki od zaključaka do kojih je udruženje tokom realizacije projekta došlo su sledeći:

Zaštićeno je samo jedno od 20 područja, čime je zaštitom pokriveno 0.4% površine koja je planirana za zaštitu.

Nisu pokrenuti postupci od strane lokalnih institucija za zaštitu ni jednog od preostalih 19 planiranih zaštićenih područja. Inicijativa koju je podneo jedan od odbornika za pokretanje zaštite planine Baba nije ni stavljena na dnevni red skupštine opštine.

Postojeće zaštićeno područje je u lošem stanju, ne održava se, nema čuvarsku službu, upravljač ne poštuje zakonske procedure pripreme godišnjih programa i usvajanja izveštaja, sem u jednoj budžetskoj godini u iznosu reda veličine 100 hiljada dinara, nema ni iskazanih izdvajanja za održavanje i bilo kakve aktivnosti vezane za zaštićeno područje.

U posmatranih pet budžetskih godina od 2018. do 2022. godine praktično nema izdvajanja za zaštitu prirode, sem pomenutih simboličnih izdvajanja preko Turističke organizacije za održavanje mobilijara Spomenika prirode „Vrelo Grze“.

Istovremeno najmanje tri planirana područja za zaštitu nalaze se na udaru ljudskih aktivnosti koje izazivaju veoma teške posledice (planina Baba, Vidovački ključ, jezero Buljanka).

Kad je reč o planskoj dokumenaciji, još 2020. godine doneta je odluka o izradi novog Prostornog plana opštine, ali od tada ne postoje informacije u javnosti da je došlo do bilo kakvog pomaka, da je izrada plana ugovorena ili da se planira ugovaranje. PDR planine Baba za potrebe novog kamenoloma o čijoj izradi je odluku donela skupština opštine nije izrađen, niti ima pouzdanih informacija o statusu ovog plana, osim informacije da je republički urbanistički inspektor zauzeo stav da izrada PDR nije moguća bez izmene Prostornog plana, tj. da PDR ne može biti osnova za izdavanje dozvole za rad kamenoloma.

Stanje zaštite prirode u Paraćinu može se na osnovu iznetih podataka oceniti kao veoma nezadovoljavajuće, nema sistematskog pristupa zaštiti prirode od strane nadležnih institucija, ne izdvajaju se budžetska sredstva u ove svrhe.

S obzirom na takve okolnosti, može se reći da lokalna politika u oblasti zaštite životne sredine praktično ne postoji i da je treba iz početka formulisati. Dobar početak može biti započeta izrada novog Prostornog plana (odluka o izradi je doneta početkom 2020. godine) koji i jeste temeljni dokumenta na osnovu koga će se kasnije primenjivati lokalalne politike u različitim oblastima, uključujući i oblast zaštite prirode. Naš predlog novog plana zaštićenih područja u tom smislu jeste doprinos obrađivačima plana i donosiocima odluka u lokalnoj samoupravi.

Opširnija analiza nalazi se na internet strani UG Pridruži se.

Ovaj tekst je plaćeni sadržaj. Projekat finansira Evropska unija kroz program EU za tebe.

Nastavićemo da pratimo stanje u oblasti politike zaštite prirode u Opšitni Paraćin i u narednom periodu, te ovaj Izveštaj treba posmatrati kao početak dugoročnog procesa praćenja lokalnih politika zaštite prirode i podizanja transparentnosti rada lokalnih institucija u ovoj oblasti.“

Povezane objave