Vojna gađanja na Pasuljanskim livadama do nedelje

 Vojna gađanja na Pasuljanskim livadama do nedelje

foto: screenshot //www.mod.gov.rs/

Gađanja iz naoružanja Vojske Srbije na Pasuljanskim livadama biće vršena do 29. maja, i to tokom celog dana, obaveštava Vojna pošta Niš. Gađanjem će biti obuhvaćene zone Ravna reka, Mastakan, Izgoreli vrh, Ostreč, Dugačka Kosa, Srednja Kosa, Kupalčina, Zeleni vrh, Koprivino brdo, Oštri kamen, Gajina mlaka, Gole vrtače, Govedarište, Jasički krš, Debela glava, Stenka, Pelinova glava, Faca Raška, kada će za saobraćaj biti zatvoreni putevi Sisevac-Velika Papratna, Pasuljanske livade-Troglan Bare-Mala Brezovica-Velika Brezovica, Resavica-Nekudovo-Valakulci i Senjski rudnik-Drenova glava-Troglan bare.

Iz zone opasnog područja je u to vreme neophodna evakuacija stanovništva i stoke, a za one koji se u navedenom periodu nađu u opasnom području neće se davati odšteta. Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilaznim putevima će biti postavljeni stražari čije se naredbe moraju poštovati. Završetak gađanja biće označen skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem stražara.

Građani se upozoravaju da je strogo zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je to opasno po život, a pri nailasku na takva zrna, svako je dužan da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili komandu Vojske Srbije, koja neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih delova zrna ili njihovih delova.

Svako ko pretrpi materijalnu štetu zbog aktivnosti gađanja, treba odmah da dostavi prijavu Komandi korisnika poligona, najkasnije do 3. juna, do 10 sati. Prijave dostavljene nakon tog roka se neće uzimati u obzir. Komanda korisnika poligona će saopštiti datum, vreme i mesto sastanka Komisije za procenu pričinjene štete.

Povezane objave