Aktivnosti Zelenog saveta opštine Paraćin

 Aktivnosti Zelenog saveta opštine Paraćin

Na jučerašnjoj sednici Saveta za zaštitu i unapređenje opštine Paraćin – Zelenog saveta, drugoj po redu, članovi su najpre usvojili Izvod iz zapisnika sa prve sednice i razmatrali Izveštaj o sprovedenim merama sa prve sednice.

Na prethodnoj sednici jedna od tačaka dnevnog reda bio Program kvaliteta vazduha, a pre svega problem velikog zagađenja vazduha u Popovcu – prema zvaničnim podacima Agencije za zaštitu životne sredine iz 2021. godine vazduh u Popovcu čak 130 dana bio je prekomerno zagađen PM10 česticama. Tokom prethodne godine bilo je 139 prekoraačenja graničnih vrednosti, a od početka 2023. godine već 53 prekoračenja graničnih vrednosti PM10 čestica. Tim povodom Savet je kompaniji Moravacem d.o.o. uputio Zahtev za dostavu podataka o internim izveštajima merenja zagađenja vazduha, te je ova kompanija i dostavila podatke o merenjima za period od marta 2022. do marta 2023. godine sa tri merne stanice. Prema internim izveštajima kompanije Moravacem za pomenuti period, najveće izmerene vrednosti sa ovih stanica su  94.87µg/m3, 75.72µg/m3 i 85.17µg/m3. Podaci pokazuju velike razlike u odnosu na podatke automatske merne stanice, a na ispitivanju i rešavanju uzroka problema zagađenog vazduha usled povećane koncentracije PM10 čestica u Popovcu Savet će raditi i nadalje.

Savet je takođe uputio zahtev Agenciji za zaštitu životne sredine za nadogradnju automatske stanice u Paraćinu za merenje kvaliteta vazduha koja trenutno ne meri koncentraciju PM čestica. Od ove nadležne institucije dobijen je odgovor da je nadogradnja u planu i da je IPA projektom Unapređenja monitoringa kvaliteta vazduha predviđeno opremanje Paraćina instrumentom za merenje suspendovanih PM10 i PM2.5 čestica, te da se realizacija projekta očekuje 2023/2024. Pokenut je postupak javne nabavke usluga monitoringa kvaliteta vazduha u lokalnoj mreži i sledi pokretanje javne nabavke izrade Plana kvaliteta vazduha u opštini Paraćin.

Takođe, kako je tema prve sednice Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine bio i plan eksploatacije šljunka na reci Moravi, od vodnog inspektora Pomoravskog upravnog okruga zatražen je izveštaj o izvršenim inspekcijskim kontrolama vađenja šljunka na reci Moravi u opštini Paraćin, kao i izveštaj o preduzetim merama i utvrđenim činjenicama prilikom inspekcijskog nadzora. Izveštaj Zelenom savetu nije dostavljen i upućeni su na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i Republičku direkciju za vode, te je naredni korak ovim institucijama uputiti zahtev, ali i slanje predstavke vodnom inspektoru za vanredni inspekcijski nadzor na Velikoj Moravi na teritoriji naše opštine.

Neke od tema na dnevnom redu sednice bile su i izrada lokalnog registra zagađivača, kao i plan upravljanja otpadom za 2023. godinu. Lokalni registar izvora zagađivanja nije započet do sada zbog nedostatka kadrova u Opštini, a Plan upravljanja otpadom čeka pokretanje javne nabavke. Kada je u pitanju Program zaštite životne sredine i analiza sprovođenja politike zaštite životne sredine u opštini Paraćin, članovi Zelenog saveta usaglasili su se da će se time intenzivno baviti u narednom periodu uz saradnju sa stručnim licima koja bi mogla doprineti izradi potpunijeg Programa.

Jedna od važnijih tema prve sednice Saveta bila diskusija o istražnim radnjama na lokalitetima Donja Mutnica i Sisevac. Činjenično stanje je da postoje četiri zahteva za geološka istraživanja, a da su dva dobila saglasnost Ministarstva rudarstva i energetike i to GOLDEN AGE RESOURCES d.o.o. i ASENA INVESTMENTS d.o.o. Opština za sada protiv rešenja Ministarstva rudarstva i energetike nije pokrenula upravni spor. Takođe, kada je u pitanju eksploatacija šljunka na planini Baba činjenično stanje je da Kruševacput AD ima dozvolu od nadležnog Ministarstva, a iako je opština podnela tužbu još 2019. i pokrenula upravni spor, odgovora suda za sada nema. Član Saveta Vladan Vugdelija uputio je pitanje predsedniku Zelenog saveta Žarku Saviću kada će savet krenuti u rešavanje ovih problema i šta se čeka, s obzirom na to da ne postoji PDR kao osnov za eksploataciju, na šta je dobio odgovor da će najpre biti organizovan sastanak sa meštanima naselja u blizini ovih lokaliteta i da će nakon toga biti preduzeti dalji koraci.

Bitne tačke dnevnog reda na jučerašnjoj sednici bile su Buka kao problem, ali i problem napuštenih životinja.

Kada je u pitanju buka, član Saveta Vladimir Janković osvrnuo se na zoniranje i istakao da su za različite delove grada propisani i dozvoljeni različiti nivoi buke.

To je akt kojim lokalna samouprava upravlja u smislu planiranja pre svega gradnje, planiranja saobraćajnica gde jeza pojedine delove grada zadat maksimalni nivo buke. Akt koji smo doneli prošle godine počeće da se implementira i biće uslov za izgradnju novih objekata. Najstroži je nivo buke u blizini bolnice, drugi je potpuno za industrijske zone, a kod nas je malo problem što imamo isprepletane zone stanovanja i radne zone. ovo je svakako akt koji do sad nismo imali i treba investitore upoznati sa tim da u pojedinim zonama njihova delatnost prevailazi dozvoljeni nivo buke.

objasnio je Janković.

Članovi Saveta bavili su se i problemom napuštenih životinja, pre svega pasa za koje stalno pristižu pritužbe građana da ih u gradu ima dosta i da ugrožavaju bezbednost Paraćinaca. Komunalni inspektor Dalibor Bajkić potvrdio je da je situacija na terenu alarmantna i podsetio da se zbrinjavanjem pasa bavi Avenija MB iz Vrnjačke Banje sa kojom JKP Crnica Paraćin ima potpisan ugovor.

Poslovi Zoohigijene u nadležnosti su JKP Crnica koja je poverila te poslove ovom preduzeću. Redovno, ekipa Avenije dolazi u Paraćin dva puta mesečno, a po pozivu i češće. Odvedeni psi se zbrinjavaju i sterilišu, te nakon izvesnog vremena budu vraćeni na teritoriju opštine sa koje su došli. Člnovi Saveta bavili su se i problemom agresivnih pasa i time koje su mogućnosti za delovanje kada je građanima direktno ugrožena bezbednost. Član Saveta Vladan Vugdelija izneo je sumnju da je saradnja sa Avenijom MB delotvorna i predložio da Opština razmisli o otvaranju prihvatilišta, s obzirom na veliki novac koji se iz budžeta izdvaja za usluge koje ova kompanija pruža, ali i velike kazne koje Opština snosi prilikom ujeda psa lutalica koje se isplaćuju građanima.

Ja sam 2017. godine došao do podatka iz JKP-a da je tog i tog dana uhvaćeno 98 pasa na teritoriji opštine Paraćin. Slučajno se desilo da se kod njih Republička inspekcija pojavila dan ili dva posle toga i popisala 23 psa iz Paraćina. I ne sumnjam da se to dešavalo i pre i da su oni naplaćivali koliko su potpisali, a problemi se ne rešavaju uopšte. Mi smo za 5 godina Aveniji dali 39 miliona dinara. Ovih 39 miliona i eto su uslovi za prihvatilište.

mišljenja je Vladan Vugdelija.

Potpredsednik Zelenog saveta Saša Ružić predložio je da ovim povodom sledećoj sednici prisustvuje direktor javog komunalnog preduzeća Crnica Paraćin, te da ova tema bude detaljno razrađena u saradnji sa nadležnim preduzećem koje obavlja poslove zoohigijene, sa čime su se saglasili i ostali članovi Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Povezane objave